Uw openbaringen gratis De Gave van Laetizia Getuigenissen van Consultanten

Conditions générales

Contact: [email protected]

Deze algemene voorwaarden bepalen de dienstverleningsvoorwaarden van de site www.b.laetizia-nl.com. Zij kunnen niet in strijd zijn met de verschillende huidige of toekomstige reglementeringen en directieven van het Europees consumentenrecht.

Deze algemene voorwaarden bepalen de relaties tussen de cliënt, hier “de Consultant” genoemd, en het bedrijf, die de aanbiedingen van de site www.b.laetizia-nl.com commercialiseert, en hier “de Site” wordt genoemd.

Inleiding: gebruiksvoorwaarden van de site door de internetgebruiker.

De Consultant die zich op de site aanmeldt en bestellingen plaatst voor gratis of betalende diensten, moet een natuurlijke persoon zijn die wettelijk meerjarig is in het land waar hij verblijft.

De loutere aanmelding op de site betekent een aanvaarding door de Consultant van de Algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden in hun geheel.

De huidige algemene gebruiksvoorwaarden van de site kunnen op elk moment worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Het is dus aangeraden dat de Consultant zich regelmatig op de hoogte stelt van de laatste versie van de algemene verkoopsvoorwaarden op de site www.b.laetizia-nl.com.

1. Morele en professionele verbintenis van de helderziende

De site www.b.laetizia-nl.com en de e-mails hiertoe verbonden stellen producten, teksten, studie voor in het domein van de helderziendheid en het esoterisme.

Helderziendheid is niet onderhevig aan een bepaalde professionele reglementering. Geen enkel officieel diploma bekrachtigt een mediumopleiding of een mediumcompetentie.

De persoon daarentegen, die als helderziende onder de naam Laetizia werkt, verbindt zich er toe om een moreel en professioneel handvest, waarvan de belangrijkste regels deel uitmaken van deze “Algemene Consultatie Voorwaarden”, te respecteren.

2. Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens en informatie die op de site worden overgemaakt door de consultant, teneinde de gevraagde dienst aan te gaan, zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en kunnen in geen geval aan derden worden doorgegeven.

De Site mag de persoonlijke gegevens bijhouden van de Consultant die op de site of een aangrenzende pagina een bestelformulier heeft ingevuld, ongeacht of het om een gratis of betalend product gaat.

De site mag deze informatie enkel doorgeven aan commerciële partners indien de internetgebruiker dit heeft aanvaard, door het hokje dat hiervoor werd voorzien, aan te vinken.

Om zich uit te schrijven op de aanbiedingen van partners, zal de Consultant de link gebruiken die hiervoor is voorzien in de mails van de partners van de Site.

3. Gezondheid, wettelijkheid

De teksten die door de site www.b.laetizia-nl.com worden verschaft, en hun inhoud kunnen niet worden gelijkgesteld aan de aanbevelingen die worden gemaakt door erkende en gereglementeerde beroepen, zoals legale, medische of psychologische aanbevelingen.

Indien de Consultant aan een ziekte lijdt of bepaalde problemen tegenkomt (juridisch of wettelijk in het bijzonder), moet hij zo snel mogelijk professionelen raadplegen die gespecialiseerd zijn in het domein van deze problemen.

De site weigert pertinent elk probleem te behandelen of te antwoorden op eender welke vraag over de fysieke of mentale gezondheid van de consultant.

De site verbindt zich er toe om de consultant nooit aanbevelingen te maken die hem er toe kunnen aanzetten om de wet te overtreden of schade toe te brengen aan derden.

4. Producten aangeboden op de site en in de e-mails

De site www.b.laetizia-nl.com en de e-mails die hieraan verbonden zijn, commercialiseren betalende producten in het domein van waarzegging, voorspelling, astrologie, tarot, kanscijfers, persoonlijke ontwikkeling.

Deze producten bestaan onder de vorm van een E-BOOK, audio of audiovisuele opnames, teksten, illustraties en diverse voorwerpen die verbonden zijn aan het occultisme. Deze producten zijn beschikbaar in de winkel van de site of worden per e-mail aangeboden.

In het kader van zijn welkomstaanbod, krijgt elke nieuwe ingeschrevene een gratis voorspelling aangeboden.

De Site belooft niet dat de vermelde gebeurtenissen in de site of e-mails echt zullen gebeuren.

5. Technische voorwaarden voor de levering van het leesmateriaal en illustraties zonder een materiële drager

De bestelde teksten en illustraties zonder een materiële drager, ongeacht deze gratis of betalend zijn, worden via elektronische weg, zoals e-mails of dossiers om te downloaden, geleverd.

De Site is niet verantwoordelijk voor blokkeringen die moeilijkheden kunnen veroorzaken in het ontvangen van deze teksten en illustraties, zoals anti-spam filters of anti-virus filters.

In het bijzonder moet de consultant de instellingen van zijn computer nagaan en het verzendingsadres [email protected] inschrijven in zijn lijst van contactpersonen.

6. Uitschrijving

Indien de Consultant geen mails van de Site meer wenst te ontvangen, kan hij dit vragen door op de link voor uitschrijving, die op alle mails staan die door de Site worden verzonden, te klikken of door de Site te contacteren op volgend adres: [email protected]

Het Bedrijf trekt de aandacht van de Consultant op het feit dat een uitschrijving alle linken uitschakelt die in de mails staan die hij eerder van de Site ontving. De Consultant zal dan geen toegang meer hebben tot de producten die via deze weg werden ontvangen, indien deze niet eerder op zijn computer werden opgeslagen.

7. Betaling en terugbetaling

De betaling gebeurt per bankkaart, per online elektronische betaling. De online betaling gebeurt via beveiligde bankkanalen.

Indien de bankkaart van de Consultant wordt geweigerd, behoudt de Site zich het recht om deze opnieuw te presenteren binnen de toegelaten tijdspanne en zoveel keer als de bestaande wetten en regelgeving het toelaten.

De Site behoudt zich het recht om betalingssystemen toe te voegen, te verwijderen, op te schorten, tijdelijk of definitief te vervangen met als doel de kwaliteit van de dienst te verbeteren en dit zonder voorafgaand bericht.

De Site behoudt zich het recht om de prijzen van zijn aanbiedingen te veranderen zonder voorafgaand bericht.

De prijs van elk betalend artikel wordt duidelijk vermeld voor de Consultant in de commerciële documenten. Deze prijs wordt duidelijk vermeld op de internetpagina waar hij zijn aankoop betaalt.

De teksten, illustraties en immateriële producten die worden besteld zijn slechts toegankelijk nadat de internetgebruiker heeft betaald en zijn betaling werd gevalideerd door de Site.

In geval dat de Consultant niet tevreden is, en dit tot 3 maanden na de aankoop, verbindt de Site zich er toe om de betaalde prijs terug te betalen, zonder voorwaarden en zo snel mogelijk, door een eenvoudige aanvraag van de consultant op het volgende adres: [email protected] Indien de vraag tot terugbetaling gebeurt na 3 maanden, zal deze aanvraag niet behandeld worden.

8. Garanties

De Site is niet verantwoordelijk voor de duur, de toegankelijkheid of de verdwijning van de bestelde inhouden.

De Site is niet verantwoordelijk indien de Consultant de bestelling niet opslaat.

De Site verwerpt elke verantwoordelijkheid voor problemen die kunnen ontstaan tijdens de beveiligde transacties. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de verschillende organismen die deze diensten verzekeren.

9. Beschikbaarheid van de producten

Wat betreft de immateriële producten, belooft de Site om alle redelijke technische oplossingen in het werk te stellen om een permanente toegankelijkheid tot de site, de teksten en illustraties die hieraan zijn verbonden, te verzekeren, onder voorbehoud van noodzakelijke onderhoudsinterventies, storing op het internet en kwaadwillige handelingen buiten zijn wil om.

Bijgevolg weigert de Site elke verantwoordelijkheid indien de site of de teksten en illustraties die hieraan zijn verbonden, niet kunnen worden geopend.

De Site kan niet garanderen dat de site geen enkel computervirus heeft, buiten zijn wil om.

10. Overmacht

De Site is niet verantwoordelijk voor eender welke tekortkoming in zijn contractuele verplichtingen in geval van overmacht of niet te voorziene omstandigheden, met inbegrip van en niet-limitatief, oorlog, rampen, branden, interne of externe staking, interne of externe defecten of storingen en in het algemeen elke evenement dat de goede uitvoering van bestellingen in het gedrang brengt.

11. Intellectuele eigendom

De duur van de toepassing van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden is ongelimiteerd, behalve in geval van verandering of opheffing door de Site.

Elke reproductie of elk gebruik voorzien in de wetgeving omtrent de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten moet vooraf worden goedgekeurd worden door de Site.

Elke ongeautoriseerde exploitatie van een deel van of de hele inhoud van de Site en de intellectuele eigendomsrechten, zal wettelijk vervolgd kunnen worden.

12. Duur

De duur van de toepassing van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden is ongelimiteerd, behalve in geval van verandering of opheffing door de Site.

13. Territorialiteit

De huidige algemene voorwaarden vallen onder het recht van het land waar de zetel van het bedrijf, die de site www.b.laetizia-nl.com beheert, zich bevindt.

14. Contact

Valtus Ltd
Carlyle House
Lower Ground Floor
235-237 Vauxhall Bridge Road
London, England, SW1V 1EJ

Algemene Voorwaarden
Privacy
FAQ